Structuur

Regenbooghuis Limburg heeft een uitgebouwde werking. Elk onderdeel van onze organisatie focust zich op bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Dit is onze huidige structuur:

ALGEMENE VERGADERING (AV)

De AV vindt jaarlijks plaats (behoudens bijzondere vergaderingen) en bewaakt de strategische planning. Elke aangesloten vereniging en elke structurele werkgroep heeft maximaal 3 vertegenwoordigers op de AV.

De voornaamste taken van de AV zijn:

  • het verkiezen van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester
  • het samenstellen van de Raad van Bestuur (RvB) op basis van de door de verenigingen en werkgroepen voorgedragen kandidaten
  • de begroting opstellen voor het komende werkingsjaar
  • de algemene lijnen bepalen van het beleid van de organisatie
  • nieuwe verenigingen en structurele werkgroepen aanvaarden (of niet)
  • het beoordelen van het beleid van de overige bestuursorganen 

Tenslotte verkiest de AV ook twee bestuurders, die namens Regenbooghuis Limburg zetelen in de RvB van de Vlaamse regenboogkoepel çavaria.

RAAD VAN BESTUUR (RvB)

De RvB stippelt het inhoudelijke beleid uit. De vrijwilligerswerkgroepen nemen het beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk voor hun rekening.

De RvB is samengesteld uit 1 vertegenwoordiger per aangesloten vereniging en per structurele werkgroep, aangevuld met voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De RvB komt minstens 4 keer per jaar samen. De RvB stelt een Stuurgroep samen, aan wie het dagelijkse bestuur van de organisatie toevertrouwd wordt.

STUURGROEP (SG)

De Stuurgroep vergadert maandelijks, en bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en de coördinatoren van de werkgroepen.

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk, zoals aan hen door de RvB toevertrouwd. De SG waakt over de dagdagelijkse werking, en doet voorstellen aan de RvB omtrent het algemeen beleid van de organisatie.

GROEPENOVERLEG (GO)

Regenbooghuis Limburg organiseert ook, op vraag van de aangesloten verenigingen, een Groepenoverleg. Tijdens dit overleg staan uitwisseling, ondersteuning en samenwerking centraal.

Om die reden is er geen ‘formele’ samenstelling, en kunnen verenigingen en werkgroepen met meer dan 1 vertegenwoordiger deelnemen. Bij officiële stemmingen heeft elke vereniging echter slechts één stem (waarbij Regenbooghuis Limburg als één vereniging telt).